Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest niepublicznym, samofinansującym się zakładem opieki zdrowotnej, którego Organem Założycielskim jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety – Prowincja Wrocławska z siedzibą we Wrocławiu. Jest to placówka zapewniającą stacjonarną całodobową opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji. Zaangażowanie Personelu, kompetencja, życzliwość i indywidualne podejście buduje poczucie własnej wartości wśród Pensjonariuszy, umacnia więzi i relacje przyjaźni.

Pobyt w zakładzie

Do Zakładu kierowane są osoby wymagające kontynuacji leczenia szpitalnego, dalszej rehabilitacji leczniczej i świadczeń opiekuńczo – leczniczych udzielanych w warunkach zakładu stacjonarnego. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bez względu na miejsce zamieszkania.
Zakład zobowiązany jest na podstawie umowy z NFZ do udzielania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, które są finansowane przez NFZ. Natomiast koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywa pacjent w wysokości 70 % świadczenia. rentowego lub emerytalnego.(Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – art. 34a, pkt.1.) Do kwoty pokrywającej koszty hotelowe pacjenta nie wlicza się świadczenia pielęgnacyjnego ( tj. około 163,00 zł.), które zostaje potrącone przez ZUS na czas pobytu pacjenta w zakładzie.